do góry ^

główny specjalista


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oddział Pomocy Technicznej i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

głównego specjalisty

 

Wymiar etatu: 1 (na czas określony do 31.12.2023 r.)

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie

 

Zakres obowiązków:

  • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem budżetu, planowaniem wydatków, zapotrzebowaniem na środki finansowe oraz rozliczeń finansowych środków wydatkowanych w zakresie Pomocy Technicznej
  • sporządzanie wniosków o przyznanie pomocy/dofinansowanie oraz wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej
  • sporządzanie umów, raportów i sprawozdań
  • przygotowywanie planów Pomocy Technicznej
  • gromadzenie niezbędnych danych do przeprowadzania procesu zamówienia publicznego na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej, przekazywanie informacji w tym zakresie do odpowiednich Departamentów w Urzędzie Marszałkowskim
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizowanych zadań

 

Wymagania niezbędne:

  • min. 4-letni staż pracy
  • znajomość przepisów prawnych oraz wytycznych dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • znajomość przepisów prawnych oraz wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
  • znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości, KPA i administracji samorządowej
  • dobra znajomość pakietu MS Office

 

Wymagania dodatkowe:

  • umiejętność pracy w zespole
  • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie
  • umiejętność pracy pod presją czasu

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności.

 

Oferujemy:

  • możliwość rozwoju zawodowego
  • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

 

Wymagane dokumenty:

  • podpisane CV i list motywacyjny
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
  • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
  • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
  • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
    - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
    - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
    - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
  • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 30 maja 2017 r.
      pod adresem: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań 

lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)

z oznaczonym nr ogłoszenia 63/2017

 

Dodatkowe informacje:

  • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. Urząd prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej
  • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
  • Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji
  • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
  • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-05-16 Izabela Mroczek
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-05-16 14:59:54 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 427 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014