do góry ^

inspektor


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor

 

Wymiar etatu: 1

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie spraw związanych ze sprawami organizacyjno - administracyjnymi Departamentu tj:
  • prowadzenie ewidencji delegacji służbowych, rejestru czasu pracy pracowników oraz ewidencji dowodów księgowych wpływających do Departamentu
  • prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Departament
  • składanie zapotrzebowania na środki transportowe dla celów służbowych
  • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Departamentu w artykuły biurowe i inne niezbędne wyposażenie
  • monitorowanie terminowego przygotowania przez pracowników Departamentu materiałów na posiedzenia Zarządu Województwa, Sejmiku Województwa i jego Komisji
  • prowadzenie spraw z zakresu współpracy Departamentu z Konwentem Marszałków Województw RP oraz Związkiem Województw RP
  • obsługa systemu e-radni
  • prowadzenie spraw związanych z dostępem do Biuletynu Informacji Publicznej oraz przekazywanie spraw Departamentu do BIP
 • udział w pracach związanych z planowaniem, programowaniem rozwoju rolnictwa w Wielkopolsce zgodnie ze strategią województwa wielkopolskiego. Planowanie, programowanie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w porozumieniu
  z samorządem rolniczym oraz innymi organizacjami rolniczymi działającymi w Wielkopolsce. Wykonywanie opracowań dotyczących rozwoju rolnictwa w Wielkopolsce dla Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarządu Województwa Wielkopolskiego przy współpracy jednostek naukowych.

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Preferowane: administracja, kierunki rolnicze

 

Wymagania niezbędne:

 • minimum 3 letnie doświadczenie w administracji publicznej
 • doświadczenie zawodowe na stanowiskach organizacyjno –administracyjnych
 • wiedza z zakresu stanu rolnictwa w województwie, kraju i UE
 • obsługa pakietu Office
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy
 • umiejętność pracy w zespole

 

Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność
 • dbałość o jakość wykonywanych zadań
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Nowoczesny budynek klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą w terenie na obszarze województwa wielkopolskiego. Praca przy komputerze.

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Aplikacje należy składać w terminie do: 24 lutego 2017r.

pod adresem:

     Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
     Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
z oznaczonym nr ogłoszenia 21/2017

 

 Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34

Poznań, 29.03.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ogł. 21/2017) została wybrana  Edyta Ochowiak zamieszkała w Dominowie.                      

Uzasadnienie dokonania wyboru.
Edyta Ochowiak spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-02-10 Marek Beer
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-02-10 15:28:48 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1334 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014