do góry ^

inspektor


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Departament  Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydział Kontroli

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 

inspektora

 

Wymiar etatu: 1 (na czas określony do 31.12.2020r.)

 

Wykształcenie: wyższe

 

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie zgodności realizacji projektów z dokumentami programowymi oraz przepisami krajowymi i unijnymi poprzez przeprowadzanie kontroli projektów na miejscu oraz wizyt monitoringowych
 • weryfikacja dostarczenia współfinansowanych produktów i usług oraz tego, że wydatki zdeklarowane przez Beneficjentów zostały faktycznie poniesione
 • prowadzenie kontroli doraźnych lub kontroli na dokumentach w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości
 • nakładanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych

 

Wymagania niezbędne:

 • min. 3 letni staż pracy
 • ogólna wiedza dotycząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w tym znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
 • znajomość zagadnień wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 • znajomość obowiązujących aktów prawnych: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t.  Dz. U. z 2016 r., poz. 217 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej w tym ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  (j.t.  Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność czytania przepisów prawnych i stosowania odpowiednich procedur
 • samodzielność, kreatywność

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Siedziba Urzędu przy al. Niepodległości 18 w Poznaniu. Budynek przystosowany do osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i rzetelności. Praca związana z wyjazdami służbowymi na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 •  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 3 lutego 2017r.

     pod adresem:

Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
z oznaczonym nr ogłoszenia 14/2017

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34

Poznań, 13.03.2017 r.

Informacja o wynikach naboru
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań

 

Informujemy, że zakończona została procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (ogł. nr 14/2017).

Uzasadnienie:
Komisja rekrutacyjna postanowiła nie rekomendować na wolne stanowisko żadnego z kandydatów. Nabór pozostaje bez rozstrzygnięcia.

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-01-20 Sylwia Wójcik
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-01-20 14:02:18 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1564 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014