do góry ^

naczelnik wydziału


Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Departament  Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

poszukuje kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

 

naczelnika Wydziału Wdrażania

 

Wymiar etatu: 1 (praca na czas określony do 31.12.2023)

 

Wykształcenie: wyższe

preferowane kierunki: politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, prawo

Zakres obowiązków:

 • koordynacja prac pracowników podległych Oddziałów oraz współpraca z pozostałymi komórkami Departamentu i Urzędu w celu sprawnego wykonywania zadań Departamentu
 • nadzorowanie pod względem merytorycznym realizowania zadań przez pracowników podległych Oddziałów
 • nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy oraz przedstawianie wniosków w sprawach osobowych podległych pracowników
 • sprawowanie nadzoru i kontroli nad obiegiem dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie dotyczącym kierowanego wydziału

 

Wymagania niezbędne:

 • 6 letni staż pracy w tym co najmniej 3 letni w obszarze funduszy europejskich oraz co najmniej 3 letni na stanowisku kierowniczym
 • wiedza z zakresu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w tym znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
 • znajomość zagadnień wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć udziałem środków Europejskiego Fundusz Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
 • znajomość obowiązujących aktów prawnych: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. 2016 r., poz. 217 ze zm.)
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania administracji samorządowej w tym ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t.  Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie
 • dobra znajomość pakietu MS Office

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność czytania przepisów prawnych i stosowania odpowiednich procedur
 • samodzielność, kreatywność, zdolności przywódcze

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

 

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Siedziba Urzędu przy al. Niepodległości 18 w Poznaniu. Budynek przystosowany do osób niepełnosprawnych. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i rzetelności.

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy, dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:
  - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.”
  - „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe."
  - „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.”
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 z póź. zm. Jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Aplikacje należy składać w terminie do: 3 lutego 2017r.

pod adresem:

Departament Organizacyjny i Kadr, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
lub składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego (główny hol, parter)
z oznaczonym nr ogłoszenia 10/2017

 

Dodatkowe informacje:

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niezawierające numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej UMWW w Poznaniu przy al. Niepodległości 34

Poznań, 21.03.2017 r

Informacja o wynikach naboru
Urząd  Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

                                                                                  

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Wdrażania  w  Departamencie  Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, określone w ogłoszeniu nr 10/2017 z dnia 20.01.2017r.- wybrana została Agnieszka Odolczyk  zamieszkała w Poznaniu.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Agnieszka Odolczyk spełnia wszystkie wymagania formalne, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w wymaganym zakresie. Zdaniem Komisji jest najlepszą kandydatką na proponowane stanowisko.Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-01-20 Sylwia Wójcik
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-01-20 13:31:21 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1749 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014