Strona z portalu

  Informacje Ogólne / Sprawy do załatwienia w urzędzie / Wszystkie procedury /
Strona BiP
Strona UMWW
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZAOFERTY PRACYOGŁOSZENIAZAMÓWIENIA PUBLICZNEWYSZUKIWANIELOGOWANIE
Jesteś na stronie:

Opłata produktowa

Nazwa sprawy/procedury

Opłata produktowa

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
 5. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – dział III
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej
  (Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775).
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1654).

Wymagane dokumenty

 1. Zawiadomienie o rozpoczęciu działalności polegającej na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach, lub produktów.
 2. Sprawozdanie OŚ –OP 1 o wysokości należnej opłaty produktowej za lata 2008, 2009.
 3. Sprawozdanie OŚ –OP 1 o wysokości należnej opłaty produktowej za lata 2010, 2011, 2012.
 4. Pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
pl. Wolności 18
61-739 Poznań

Termin załatwienia sprawy

 1. Zawiadomienie o rozpoczęciu działalności polegającej na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach, lub produktów należy złożyć bez wezwania marszałkowi województwa w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.
 2. Sprawozdanie OŚ –OP 1 o wysokości należnej opłaty produktowej należy złożyć w terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
 3. Postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia opłaty powinno zakończyć się w ciągu miesiąca od dnia jego wszczęcia.
 4. Marszałek Województwa Wielkopolskiego ma obowiązek dochodzenia przedmiotowych opłat przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności konkretnej opłaty.

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Wpis do rejestru zawiadomienia o rozpoczęciu działalności.
 2. Weryfikacja sprawozdania OŚ –OP 1 o wysokości należnej opłaty produktowej.
 3. Wezwanie do złożenia sprawozdania lub korekty.
 4. Wydanie decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku, nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej.
 5. Wydanie decyzji administracyjnej w przypadku niewykonania ww. decyzji, ustalającej, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

 

Tryb odwoławczy
 1. Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Jeżeli podmiot stwierdzi, że dane, które zawarł w zawiadomieniu lub sprawozdaniu nie są prawidłowe ma prawo dokonać korekty tych dokumentów.

Opłaty

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy wnieść na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
ING Bank Śląski S. A.
Nr konta: 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Joanna Halamunda
tel. 61 626 64 69
email: joanna.halamunda@umww.pl

Jakub Műller
tel. 61 626 64 59
email: jakub.muller@umww.pl

Dodatkowe informacje

 1. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej określa:
  a. obowiązki przedsiębiorców, wprowadzających na terytorium kraju produkty

  w opakowaniach następującego rodzaju:
  • z tworzyw sztucznych,
  • z aluminium,
  • ze stali, w tym z blachy stalowej,
  • z papieru i tektury,
  • ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,
  • z drewna;
      b. obowiązki przedsiębiorców, wprowadzających na terytorium kraju produkty       następującego rodzaju:
  • akumulatory kwasowo-ołowiowe (do 31.12.2009 r.),
  • akumulatory niklowo-kadmowe (do 31.12.2009 r.),
  • akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (do 31.12.2009 r.),
  • ogniwa i baterie galwaniczne (do 31.12.2009 r.),
  • oleje smarowe z wyłączeniem podstawowych , do silników dwusuwowych
   z zapłonem iskrowym, lotniczych do silników odrzutowych i przepracowanych,
  • opony według rodzajów wymienionych w załączniku do ustawy.
 1. Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy:
  a. przedsiębiorca, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
  o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy, i produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy (oraz do 31.12.2009 r. również w załączniku nr 2),
  b. przedsiębiorca prowadzący jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedający produkty tam pakowane,

  c. przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego
  o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5 000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedający produkty w tych jednostkach pakowane,
  d. przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy
  (oraz do 31.12. 2009 roku również w załączniku nr 2),
  e. przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty lub produkty
  w opakowaniach w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia na potrzeby własne,
  f. przedsiębiorca, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy.
 2. Opłata produktowa nie dotyczy:
  a. opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego, jeżeli powstające z nich odpady opakowaniowe są odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach, oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
  b. palet drewnianych (w latach 2004-2006; w 2006 r. podlegały tylko odzyskowi, nie brało się jednak pod uwagę masy palet przy naliczeniu opłaty produktowej; w 2007 r. natomiast przy naliczaniu opłaty produktowej masa palet wchodziła już do masy całości opakowań podlegających odzyskowi),

  c. przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów lub produktów w opakowaniach, które uprzednio zostały wprowadzone na terytorium kraju
  w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia,
  d. jeżeli produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę, który nie jest wytwórcą produktu lub produktu
  w opakowaniu, ale zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiązki określone w ustawie obciążają tego przedsiębiorcę.
 3. Sposób realizacji obowiązku:
  Obowiązek może być realizowany przez przedsiębiorcę:
  a. samodzielnie,
  b. za pośrednictwem organizacji odzysku.

Obowiązek może być realizowany samodzielnie przez przedsiębiorcę, który we własnym zakresie poddaje odzyskowi lub recyklingowi zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o odpadach wyłącznie wytworzone przez siebie odpady opakowaniowe lub poużytkowe, z następującym zastrzeżeniem :

Przedsiębiorca może obowiązek realizować także poprzez poddanie odzyskowi lub recyklingowi odpadów, zebranych poprzez zorganizowaną przez siebie sieć ich selektywnego zbierania, takiego samego rodzaju i w takiej samej masie lub ilości jak powstałe z wprowadzonych przez siebie na terytorium kraju produktów lub produktów w opakowaniach.

Przedsiębiorca lub organizacja może zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem posiadaczowi odpadów spełniającemu wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

 1. Zasady naliczania opłaty produktowej.
  a. przedsiębiorca jest obowiązany do złożenia sprawozdania rocznego marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 marca następnego roku. Rozliczenie wykonania obowiązku następuje na koniec roku kalendarzowego,

  b. przedsiębiorca, który nie wykonał obowiązku recyklingu lub odzysku obowiązany jest do wpłacenia opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie
  w przypadku nie osiągnięcia wymaganego poziomu:
  • odzysku,
  • recyklingu,

        c. opłatę produktową oblicza się, jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy          wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na          wielkość wyrażoną w masie produktów lub opakowań (do 31.12.2009 r. również          w ilości);
        d. opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań
          i produktów;
         e. podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi:

  • masa w kilogramach lub
  • ilość w sztukach (do 31.12.2009 r.);

Wyjątek stanowi odzysk na odpady opakowaniowe, ponieważ przedsiębiorca jest obowiązany osiągnąć poziom odzysku odpadów opakowaniowych łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, w których wprowadził produkty. Szczegółowy sposób naliczania odzysku na odpady opakowaniowe znajduje się w załączniku nr 5 do ustawy;

f. masę lub ilość odpadów opakowaniowych i poużytkowych poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling – Dz. U. z 2006 r. Nr 247, poz. 1816).

 1. Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują przepisy nowej ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 888), za wyjątkiem przepisów dotyczących audytu wewnętrznego, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przedmiotowa ustawa w całości zastępuje dotychczasową ustawę z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz zmienia zapisy zawarte w ustawie z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Sprawozdania do marszałka województwa za rok 2013 należy złożyć w terminie do 31 marca 2014 r. na dotychczasowych zasadach wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm).

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OBOWIĄZUJACE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ZA 2014 ROK

 • Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł.(art. 12 ust. 5 ustawy o opłacie produktowej).
 • Przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach
  o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg nie dotyczą obowiązki ustawy w zakresie:

- uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

- opłaty produktowej,

- dokumentów DPO, DPR, EDPO i EDPR. (art. 6, ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)

UWAGA! Nie zwalnia to jednak z obowiązku przesyłania marszałkowi województwa rocznych sprawozdań.

Zwolnienie wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 Mg jest traktowane, jako pomoc de minimis. Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań. Przedsiębiorcy składają wówczas marszałkowi województwa zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz informacje, których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie przepisów o pomocy publicznej. Dokumenty te mogą być składane w formie elektronicznej ( inf. art. 7 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

 • Przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym osiągnęli wyższy niż wymagany poziom odzysku lub recyklingu, daną nadwyżkę będą mogli rozliczyć w kolejnych latach odpowiednio:

- w roku 2013 – 100% nadwyżki z 2012 r.

- w roku 2014 – nie więcej niż 10% nadwyżki z 2013 r. (art. 80 ustawy
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)

- w roku 2015 i kolejnych – brak możliwości rozliczania nadwyżki.

 • Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, z tym, że wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk,
  w tym recykling, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.

Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach może zlecić wykonanie poszczególnych czynności w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi po środkach niebezpiecznych posiadaczowi odpadów.

Przepisy te stosuje się także do wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych.

Przedsiębiorca może wykonywać te obowiązki samodzielnie lub przez przystąpienie do grupy przedsiębiorców reprezentowanych przez organizację samorządu gospodarczego, która z kolei może zawrzeć porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych (art. 18, art. 25 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

Tym samym nowa ustawa rezygnuje z obowiązkowej kaucji na opakowania po środkach niebezpiecznych, w tym na opakowania po środkach ochrony roślin.

 • Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Obowiązek ten może być realizowany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku.
  W przypadku samodzielnej realizacji obowiązku, przedsiębiorca przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub przekazuje na rachunek NFOŚiGW łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek przedłożyć w ramach rocznego sprawozdania informację o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (art. 19 ustawy
  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling odzysk odpadów opakowaniowych wystawia odpowiednio dokumenty DPR, DPO, EDPR, EDPO
w trzech egzemplarzach, z których jeden w terminie 30 dni od upływu kwartału,
w którym dokumenty zostały wystawione przekazuje marszałkowi województwa (inf. art. 23 ust. 9, ust. 10, art. 24 ust. 8, ust. 9 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

 1. Stawki opłat
  za rok 2008, 2009 i 2010 – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych
  (Dz. U. z. 2007 r. Nr 247, poz. 1840),
  za rok 2011 i 2012 – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych
  (Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1774).
 1. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 2006-2007 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 103, poz. 872).
 1. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 2008-2014 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 752).
Opłatę produktową wpłaca się na rachunek bankowy:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Al. Niepodległości 18
61-713 Poznań
PKO Bank Polski S.A. Oddział Korporacyjny w Poznaniu

Numer konta: 71 1020 4027 0000 1902 1080 9749

Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość nie przekracza 50 zł (w latach 2008-2013) oraz 100 zł (od 2014 r.).

Strona : 1  
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji : Mariola Górniak
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Orłowski ,  2014-02-26 09:16:23
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Administrator BIP Tomasz Spychalski , 2012-11-16 13:34:35
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Orłowski , 2014-02-26 09:16:33

Drukuj
Stronę odwiedzono 7179 razy.