Strona z portalu

  Informacje Ogólne / Sprawy do załatwienia w urzędzie / Wszystkie procedury /
Strona BiP
Strona UMWW
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZAOFERTY PRACYOGŁOSZENIAZAMÓWIENIA PUBLICZNEWYSZUKIWANIELOGOWANIE
Jesteś na stronie:

Opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę ze złoża, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów

Nazwa sprawy/procedury

Opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę ze złoża, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1658).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Wymagane dokumenty

 1. Informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża (stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów).
 2. Dowód uiszczenia opłaty eksploatacyjnej na konto gminy na terenie której prowadzona jest eksploatacja.
 3. Dowód uiszczenia opłaty eksploatacyjnej na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
pl. Wolności 18
61-739 Poznań

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna, organ koncesyjny określa, w drodze decyzji, wysokość należnej opłaty, stosując stawkę obowiązującą w okresie rozliczeniowym, którego opłata dotyczy (zgodnie z art. 138 ustawy Prawo geologiczne i górnicze).

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Opłaty

Nie dotyczy

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Wydział Geologii Departamentu Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 18
61-713 Poznań

Magdalena Wichman
tel. 61 62 66 461
e-mail: magdalena.wichman@umww.pl

Edyta Rachut
tel. 61 62 66 461
e-mail: edyta.rachut@umww.pl

Dodatkowe informacje

Zgodnie z art. 137 ustawy Prawo geologiczne i górnicze:

 1. Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.
 2. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bez wezwania.
 3. W ustawowym terminie przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kopie dowodów dokonanych wpłat, a także informację zawierającą dane identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji na wydobywanie kopaliny z tego złoża, rodzaj i ilość kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym, przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty, w tym przypadającej gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli wydobycie prowadzi się na terenie więcej niż jednej gminy — w informacji określa się również ilość kopaliny wydobytej z terenów poszczególnych gmin, a także wysokość przypadającej na nie opłaty eksploatacyjnej.
 4. Jeżeli wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł, obowiązek jej zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia informacji, o której mowa w ustawie.
 5. Jeżeli ostatni dzień ustawowego terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień tego terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Strona : 1  
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji : Mariola Górniak
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Mendel ,  2014-03-27 12:31:51
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Administrator BIP Tomasz Spychalski , 2012-11-21 14:27:33
- zaakceptowanie treści informacji: Agnieszka Mendel , 2014-03-27 12:31:54

Drukuj
Stronę odwiedzono 1295 razy.