Strona z portalu

  Informacje Ogólne / Sprawy do załatwienia w urzędzie / Wszystkie procedury /
Strona BiP
Strona UMWW
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZAOFERTY PRACYOGŁOSZENIAZAMÓWIENIA PUBLICZNEWYSZUKIWANIELOGOWANIE
Jesteś na stronie:

Procedura odwoławcza w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Nazwa sprawy/procedury

Procedura odwoławcza w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Podstawa prawna

Podstawą do wydania „Procedury odwoławczej” jest art. 30b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r. (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.).
„Procedura odwoławcza przyjęta została uchwałą Nr 1096/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013.
Treść „Procedury odwoławczej” znajduje się na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl,
w zakładce „Konkursy – dokumenty/Procedura odwoławcza”

Wymagane dokumenty

Protest składa się w formie pisemnej wraz z dwoma odpisami protestu, to jest w trzech jednakowych egzemplarzach.
Protest powinien spełniać wymogi formalne określone w „Procedurze odwoławczej”.

Miejsce załatwienia sprawy

Protest należy wnieść do Dyrektora Biura Obsługi Funduszy. Wnioskodawca składa protest do BOF za pośrednictwem odpowiednio Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW, Departamentu Polityki Regionalnej UMWW lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez wnioskodawcę informacji o wynikach oceny jego wniosku.

Termin załatwienia sprawy

Komisja Odwoławcza rozpatruje protest w terminie 60 dni roboczych od daty jego złożenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Protest rozpatrywany jest przez Komisję Odwoławczą (KO), działającą przy Biurze Obsługi Funduszy (BOF) i powoływaną przez Dyrektora BOF.

Rozstrzygając protest, KO może orzec o:
1) uznaniu protestu w całości – w przypadku, jeżeli na podstawie zebranych informacji 
    i dokumentacji uzna, że sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami 
    wyboru projektu nie zostało przeprowadzone w sposób właściwy i złożony protest 
    był zasadny,
2) oddaleniu protestu w całości – w przypadku braku przesłanek do uznania, 
    iż sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projektu zostało 
    przeprowadzone w sposób niewłaściwy i złożony protest był niezasadny,
3) uznaniu lub oddaleniu protestu w części.

Dyrektor BOF zawiadamia wnioskodawcę o sposobie rozstrzygnięcia protestu, przesyłając odpis Orzeczenia KO.

Szczegółowy opis przebiegu postępowania odwoławczego znajduje się w „Procedurze odwoławczej”.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z treścią art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Skarga jest wnoszona przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 30b ust. 4 powyższej ustawy, bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji, o której mowa w art. 30b ust. 4.

 

Opłaty

Wniesienie protestu nie podlega opłatom.

Skarga do WSA podlega opłacie sądowej.

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Sekretariat Biura Obsługi Funduszy
tel. 61 62 66 210, adres e-mail: bof.sekretariat@umww.pl

Dodatkowe informacje

Protest może dotyczy każdego etapu oceny wniosku zarówno w zakresie formalnym i merytorycznym, jak i decyzji IZ WRPO o wstępnym wyborze / wyborze wniosku do dofinansowania.

Protest może wnieść każdy wnioskodawca, którego wniosek o dofinansowanie otrzymał negatywną ocenę lub też otrzymał liczbę punktów uniemożliwiającą mu zakwalifikowanie do dofinansowania (z wyłączeniem przypadku, gdy projekt nie zakwalifikował się do dofinansowania w wyniku wyczerpania dostępnej alokacji na realizację danego działania). Uprawnienie wnioskodawcy w tym zakresie powstaje z dniem otrzymania pisemnej informacji o wyniku oceny wniosku na danym etapie oceny.

Postępowanie odwoławcze toczy się na podstawie przepisów obowiązujących w dniu ukazania się ogłoszenia o rozpoczęciu konkursu.

 

Strona : 1  
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji : Tomasz Żłobicki
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Tomasz Orłowski ,  2013-08-23 11:41:43
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Administrator BIP Tomasz Spychalski , 2012-11-28 09:23:39
- zaakceptowanie treści informacji: Tomasz Orłowski , 2013-08-23 11:42:03

Drukuj
Stronę odwiedzono 978 razy.