Strona BiP
Strona UMWW
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZAOFERTY PRACYOGŁOSZENIAZAMÓWIENIA PUBLICZNEWYSZUKIWANIELOGOWANIE
Jesteś na stronie:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Informacje teleadresowe

 

 

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

62 - 504 Konin

ul. Szpitalna 45

Tel. szpital: (063) 240 40 00

Tel. sekretariat: (063) 240 41 24       Tel. kancelaria: (063) 240 41 26

Fax: (063) 240 65 44

http://www.szpital.konin.pl/

e-mail: szpital@szpital-konin.pl

e-mail w ramach systemu ZOZMAIL: 000000015948@zoz.org.pl

 


Forma prawna

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000030801 oraz do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego numer księgi rejestrowej 000000015948.

 

Cele działania

Celem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, a także szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. Obszarem działania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) leczenia szpitalnego,

2) świadczeń wysokospecjalistycznych,

3) leczenia w domu chorego,

4) świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych,

5) świadczeń na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania
    chorób, w tym obowiązkowych szczepień ochronnych,

6) badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyce laboratoryjnej,

7) ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,

8) rehabilitacji leczniczej,

9) badania i terapii psychologicznej,

10) badania i terapii logopedycznej,

11) pielęgnacji niepełnosprawnych i opiece nad nimi,

12) opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu oraz opieki nad noworodkiem,

13) ratownictwa medycznego,

14) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

15) transportu sanitarnego.

 

Podstawy prawne funkcjonowania

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 1290.),
 • Ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.),
 • Zarządzenie Nr 65 Wojewody Konińskiego z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
 • Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie uchwalonego przez Radę Społeczną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w dniu 26 listopada 2006 r. i zatwierdzonego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXI/366/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.),
 • Inne przepisy dotyczące podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Dyrekcja

Odpowiedzialność za zarządzanie Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie ponosi Dyrektor.

Dyrektor

Łukasz Dolata

tel. 240 41 00

 

Dyrektor kieruje Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie przy pomocy:

 

Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa,

lek. Krystyna Brzezińska

tel. 240 41 01

 

Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Marketingowych,

dr nauk med. Dariusz Musiałkiewicz

tel. 240 41 03

 

Naczelnej Pielęgniarki,

mgr Emilia Kin

tel. 240 41 37

 

ordynatorów/ kierowników oddziałów,

kierowników działów, sekcji, zakładów
oraz osób pełniących samodzielne stanowiska
.

 

Organy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - jako organ zarządczy.

Dyrektor:

Łukasz Dolata

 

Rada Społeczna - jako organ inicjujący i opiniodawczy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz organ doradczy Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Skład Rady Społecznej:

Przewodniczący:

Rafał Żelanowski

Członkowie:

Zbigniew Winczewski

Czesław Cieślak

Błażej Spychalski

Małgorzata Waszak

Katarzyna Fryza

 

Tryb działania władz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Z Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie nawiązuje się stosunek pracy na podstawie powołania.

Stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa i naczelnej pielęgniarki obsadzane jest w trybie konkursowym - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012, poz. 182).

Stanowiska ordynatorów i pielęgniarek oddziałowych obsadzane są w trybie konkursowym (rozporządzenie j.w.).

Pozostałe stanowiska kierownicze obsadzane są na zasadzie umowy o pracę.

Kadra kierownicza wykonuje swoje zadania zgodnie z zakresem powierzonych czynności oraz zasadami określonymi w Regulaminie Pracy i Regulaminie Organizacyjnym.

 

Struktura własnościowa

Organ założycielski i nadzorujący - Sejmik Województwa Wielkopolskiego, na mocy ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw (DZ. U. Nr 65, poz. 659 z późn. zm.).

 

Organizacja wewnętrzna

Wewnętrzne zasady funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie określają:

 • statut,
 • regulamin pracy,
 • regulamin organizacyjny,
 • zarządzenia dyrektora.

 

Struktura organizacyjna

W ramach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie funkcjonują trzy przedsiębiorstwa:

1) Szpital;

2) Ambulatorium;

3) Opieka Medyczna.

W skład przedsiębiorstwa Szpital wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Oddziały szpitalne:

a) Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

b) Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej,

c) Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej,

d) Chorób Nerek,

e) Chorób Płuc,

f) Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym,

g) Dziecięcy,

h) Ginekologiczno-Położniczy,

i) Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,

j) Kardiologiczny,

k) Laryngologiczny,

l) Leczenia Uzależnień z Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Pododdziałem Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

m) Noworodkowy,

n) Neurochirurgiczny,

o) Neurologii,

p) Obserwacyjno Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym ,

q) Okulistyczny,

r) Onkologiczny z Pododdziałem Hematologicznym,

s) Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,

t) Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej,

u) Udarowy,

v) Urologiczny,

w) Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbami Przyjęć, Ambulatorium Ogólnym oraz Sekcją
    Transportu Sanitarnego;

2) Blok Operacyjny;

3) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej;

4) Zakład Mikrobiologii Klinicznej;

5) Pracownia Serologii Transfuzjologicznej;

6) Pracownie Endoskopii;

7) Zakład Patomorfologii;

8) Apteka Szpitalna.

Zadania Opieki Medycznej realizowane są w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, i należą do nich stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne.

Komórkami organizacyjnymi Ambulatorium są:

1) Zespół Poradni Specjalistycznych;

2) Zakład Fizjoterapii z Działem Fizjoterapii;

3) Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej;

4) Stacja Dializ;

5) Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu;

6) Zakład Diagnostyki Obrazowej.

 

Przepisy wewnętrzne

Stanowienie:

Ustrój Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie o działalności leczniczej określa Statut.

Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz zmiany w jego treści uchwala Rada Społeczna, a zatwierdza Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

Decyzje w sprawie funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie podejmuje Dyrektor stanowiąc zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

 

Załatwianie spraw

 • korespondencja przychodząca odnotowywana jest w dzienniku korespondencyjnym, następnie kierowana przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych celem dalszego załatwiania, korespondencja wychodząca również podlega ewidencji,
 • wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie udziela Dyrektor i Jego Zastępcy,
 • wyjaśnień na temat udzielania świadczeń zdrowotnych udzielają ordynatorzy/ kierownicy poszczególnych oddziałów i kierownicy innych odpowiednich komórek organizacyjnych,
 • skargi i wnioski rozpatruje osoba wyznaczona przez Dyrektora lub Jego Zastępcę,
 • organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych określają Regulamin Organizacyjny i Regulamin Pracy.

 

Majątek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określają:

1) fundusz założycielski - stanowi wartość wydzielonej samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej części mienia jednostki samorządu terytorialnego,

2) fundusz zakładu - stanowi wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

Rachunkowość Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości oraz inne obowiązujące przepisy prawa finansowego.

Podstawą gospodarki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie i opiniowany przez Radę Społeczną. Roczne sprawozdanie finansowe, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym otrzymanym i zakupionym.

Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie może być dokonane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie na zasadach określonych przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego wyłącznie o przeznaczeniu i standardzie określonym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego oraz na zasadach określonych przez ten organ.

 

Wartość brutto środków trwałych według stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosi 303.242.000 zł - w tym:

 • budynki i lokale: 206.770.267 zł
 • urządzenia techniczne i maszyny: 16.761.268 zł
 • środki transportu: 838.144 zł
 • inne środki trwałe: 77.197.873 zł

oraz:

 • środki trwałe w budowie: 6.062.080 zł
 • wartości niematerialne i prawne: 955.126 zł

 

Zarząd

Rejestry prowadzone w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie:

 • Dziennik korespondencyjny - ewidencja całości korespondencji przychodzącej i wychodzącej (Kancelaria).
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych (Dział Organizacji i Zarządzania).
 • Rejestr wydanych Kart zgonu (Sekretariat).
 • Rejestr skarg i wniosków (Sekretariat).
 • Księga kontroli (Sekretariat).
 • Rejestr uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (Dział Organizacji i Zarządzania).

 

Działalność podstawowa

Każda jednostka organizacyjna, której działalność związana jest z udzielaniem świadczeń medycznych prowadzi rejestry wewnętrzne na użytek własny.

 

Statystyka

Dział Statystyki i Sprawozdawczości Medycznej prowadzi:

 • Zestawienia dzienne, miesięczne, kwartalne, roczne z działalności medycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na potrzeby Dyrekcji, WCZP, US, UM i innych podmiotów.
 • Nadzór nad sporządzaniem kart statystycznych każdego pacjenta (Mz Szp 11).
 • Rejestr kart zgłoszenia nowotworu złośliwego.
 • Sprawy związane z pisemnym urodzeniem dziecka.
 • Ewidencja wniosków – import docelowy, pacjentów leczonych w ramach chemioterapii niestandardowej.
 • Ewidencja umów i aneksów zawartych z NFZ.
 • Ewidencja spraw związanych z kontrolami prowadzonymi przez NFZ.
 • Prowadzenie „Programu badań statystycznych statystyki publicznej”.

 

Archiwum

Dokumentacja medyczna po zakończeniu procesu leczenia przekazywana jest z oszczególnych oddziałów do Działu Statystyki i Sprawozdawczości Medycznej, a po zakończeniu roku kalendarzowego do archiwum zakładowego prowadzonego przez Dział Organizacji i Zarządzania (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

Archiwum zamówień publicznych zawiera dokumentacje zakończonych postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego.

Archiwum księgowo-finansowe obejmuje dokumenty finansowo-księgowe i płacowe, prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

 

Udostępnianie

Zasady postępowania z dokumentacją medyczną określa art. 26-28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.).

Udostępnienie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Udostępnienie informacji nie publikowanych w biuletynie odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej, na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 

Informacje do Biuletynu Informacji Publicznej                                   Zatwierdził do publikacji
zredagowała Małgorzata Kubacka                                            w Biuletynie Informacji Publicznej
po konsultacji z:                                                                              Dyrektor Łukasz Dolata

 

Główną Księgową

 

Kierownikiem Działu Organizacji i Zarządzania

 

Kierownikiem Działu Statystyki i Sprawozdawczości Medycznej

Strona : 1  
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji : Małgorzata Kubacka
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Administrator BIP Tomasz Spychalski ,  2013-12-19 15:15:35
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marek Górski , 2008-06-16 15:20:12
- zaakceptowanie treści informacji: Administrator BIP Tomasz Spychalski , 2013-12-19 15:15:38

Drukuj
Stronę odwiedzono 35723 razy.