Strona BiP
Strona UMWW
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZAOFERTY PRACYOGŁOSZENIAZAMÓWIENIA PUBLICZNEWYSZUKIWANIELOGOWANIE
Jesteś na stronie:

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Kaliszu

Status prawny i organizacja
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu działa na podstawie:
1.     ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  (Dz. U. Nr 85 z 1997r.,  poz. 539 z  późniejszymi zmianami),
2.     ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tekst jednolity – Dz. U. Nr 67 z 1996r. poz. 329 z późniejszymi zmianami),
3.     rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r.         w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych             (Dz. U. Nr 89 z 2003r.,  poz. 824),
4.     rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r.         w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej  (Dz. U. Nr 89 z 2003r.,  poz. 825),
5.     statutu PBP w Kaliszu.
 
Zadania Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
Celem działania Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych:
1.     kształcących się i doskonalących nauczycieli i wychowawców,
2.     nauczycieli doradców,
3.     studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela,
4.     słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli,
5.     uczniów szkół publicznych i niepublicznych,
6.     rodziców uczniów szkół i placówek oświatowych,
7.     innych użytkowników zainteresowanych zbiorami Biblioteki.
 
 
Do zadań realizowanych przez Bibliotekę należy w szczególności:
1.     gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie zbiorów  dla użytkowników określonych powyżej,
2.     prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
3.     współtworzenie i uczestniczenie w Krajowym Systemie Informacji Edukacyjnej,
4.     inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
5.     współdziałanie ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami w procesie kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli,
6.     wspieranie działalności bibliotek szkolnych w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką,
7.     tworzenie pracowni medialnych z możliwością korzystania z Internetu, co ma umożliwić zainteresowanym samodzielne zdobywanie potrzebnych informacji,
8.     organizowanie, zwłaszcza w filiach, warunków do funkcjonowania powiatowych punktów konsultacyjnych doradztwa programowo – metodycznego,
9.     prowadzenie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych,
10. prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i dydaktycznej na rzecz zainteresowanych grup czytelników.

Struktura Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu
 
KSIĄŻNICA PEDAGOGICZNA IM. A. PARCZEWSKIEGO W KALISZU
ul. Nowy Świat 13,   62-800 KALISZ
tel./fax. (0-62) 757-13-21
 
WYPOŻYCZALNIA  KP
ul. Nowy Świat 13,   62-800 KALISZ
tel. (0-62) 766-77-54
 
CZYTELNIA  KP
ul. Nowy Świat 13,   62-800 KALISZ
tel. (0-62) 767-68-83
 
DYREKTOR  KP
dr Krzysztof Walczak
ul. Nowy Świat 13,   62-800 KALISZ
tel. (0-62) 757-13-21
 
WICEDYREKTOR  KP
dr Danuta Wańka
ul. Nowy Świat 13,   62-800 KALISZ
tel. (0-62) 757-13-21
 
DZIAŁY  BIBLIOTEKI:
1.     dział gromadzenia, uzupełniania i opracowania zbiorów,
2.     dział udostępniania zbiorów, 
3.     dział zbiorów specjalnych,
4.     dział informacyjno – bibliograficzny,
5.     dział instrukcyjno – metodyczny,
6.     dział naukowo – wydawniczy,
7.     dział administracyjno – obsługowy,
8.     księgowość.
 
Biblioteka prowadzi działalność na obszarze Województwa Wielkopolskiego, działa w terenie poprzez filie w:
1.     Jarocinie, o nazwie:  „Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu  Filia w Jarocinie”
ul. Kościuszki 16,   63–200 Jarocin,   
tel. (0-62)  747-22-63
 2.     Kępnie,  o nazwie:  „Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego  w Kaliszu  Filia w Kępnie” 
ul. Sienkiewicza 26,   63–600 Kępno
tel. (0-62)  782-27-28
3.     Krotoszynie, o nazwie:  „Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu  Filia w Krotoszynie”
ul. Park Wojska Polskiego 1,   63–700 Krotoszyn
tel. (0-62)  725-34-73
4.     Ostrowie Wlkp. o nazwie:  „Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu  Filia w Ostrowie Wlkp.”
ul. Wojska Polskiego 17,   63–400 Ostrów Wlkp. 
tel. (0-62)  736-68-54
5.     Ostrzeszowie o nazwie:  „Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu Filia w Ostrzeszowie”
ul. Sikorskiego 19,   63–500 Ostrzeszów
tel. (0-62)   730-30-09
6.     Pleszewie o nazwie:  „Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu  Filia w Pleszewie”
Al. Wojska Polskiego 21/13,   63–300 Pleszew 
tel. (0-62)   742-16-54
 
ORGANY  BIBLIOTEKI
 
Organami Biblioteki są:
1.     dyrektor Biblioteki,
2.     rada Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, zwana dalej „radą biblioteki”.
 
RADA  BIBLIOTEKI
 W skład Rady Biblioteki wchodzą:
1.     dyrektor Biblioteki,
2.     wicedyrektor Biblioteki,
3.     kierownicy filii Biblioteki,
4.     kierownicy działów Biblioteki,
5.     3 pracowników pedagogicznych Biblioteki wybranych podczas zebrania pracowników pedagogicznych Biblioteki – w przypadku, gdy liczba pracowników pedagogicznych Biblioteki wynosi mniej niż 20 osób.
 
Do kompetencji stanowiących Rady Biblioteki należy:
1.     uchwalanie statutu Biblioteki,
2.     zatwierdzanie rocznych i perspektywicznych planów pracy Biblioteki,
3.     zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych podejmowanych przez Bibliotekę.
Rada Biblioteki opiniuje w szczególności:
1.     regulamin organizacyjny Biblioteki,
2.     projekt planu finansowego Biblioteki,
3.     kandydatów na stanowiska kierownicze w Bibliotece, powoływanych przez dyrektora Biblioteki,
4.     propozycje dyrektora Biblioteki dotyczące przyznania pracownikom Biblioteki nagród, wyróżnień i odznaczeń.

Rada Biblioteki działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może pozostać w sprzeczności ze statutem Biblioteki i obowiązującymi przepisami.
 
Zasady funkcjonowania
Zasady funkcjonowania Biblioteki określa Regulamin z dnia  1 stycznia 2002r. opracowany zgodnie ze Statutem PBP w Kaliszu.
Regulamin jest dostępny w dziale udostępniania zbiorów oraz w Filiach KP.
Biblioteka w Kaliszu jest czynna dla czytelników
od poniedziałku do piątku w godzinach  –  od  9.00  do  19.00
w soboty   –   od 9.00  do  14.00
 
Prowadzone rejestry
PBP prowadzi zbiór danych osobowych o nazwie „Czytelnicy Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu” zarejestrowany przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 

STATUT 2 - Ped.Bibl.Publ.doc
Strona : 1  
Osoba odpowiedzialna za:
- wytworzenie informacji : Jacek Bartkowiak
- ostatnią zmianę treści wiadomości: Administrator ,  2007-01-17 12:34:34.0
- zaakceptowanie treści informacji: TomaszSpychalski , 2007-01-17 12:34:44
- wprowadzenie informacji do podstrony BIP: TomaszSpychalski , 2007-01-17 12:34:44

Drukuj
Stronę odwiedzono 5848 razy.